Q&A2022-11-09T20:18:15+00:00

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat zijn de concrete plannen in Ieper?2023-07-25T13:13:42+00:00

Luminus wil drie windturbines bouwen langs de Noorderring, in landbouwgebied tussen Ieper en Vlamertinge. De windturbines krijgen een tiphoogte van maximaal 230 meter en een rotordiameter van maximaal 150 meter. De stroom wordt op het net geplaatst. Deze windturbines in Ieper zorgen voor een totaal van 42.000 Mwh/jaar extra energie, voldoende stroom voor meer dan 9.000 gezinnen.

Waar zullen de windturbines precies geplaatst worden?2023-07-25T13:14:25+00:00

De windturbines komen aan de Noorderring langs twee hoogspanningslijnen en de gewestweg.

 

Waarom windturbines in Ieper?2023-07-25T13:15:26+00:00

Dit is een locatie met veel wind. Ze is vlot aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De zone ligt aan belangrijke infrastructuurlijnen: de Noorderring N38, de spoorlijn Ieper Poperinge en de hoogspanningslijnen 190 Wevelgem-Ieper en 548 Noordschote-Warneton. Windturbines plaatsen aan infrastructuurlijnen is in overeenstemming met de Omzendbrief van 25 april 2014 van de Vlaamse Regering.

Er worden drie windturbines voorzien binnen een beperkte oppervlakte. Zo wil Luminus het maximaal mogelijke halen uit het terrein. Dit heet “energetische maximalisatie”. De windturbines zijn hier niet hinderend voor de luchtvaart, hebben geen impact op radarinstallaties van Skeyes, defensie of KMI. Er is ook geen negatieve impact op landschapsschoon of beschermde landschappen. Er liggen geen Seveso-installaties in de omgeving. De windturbines komen voldoende ver van woningen, waardoor ze maar weinig of niet trager draaien of stilliggen voor geluid en slagschaduw. Ze kunnen op volle vermogen voor energie zorgen.

Passen de windturbines in het stedelijke klimaatbeleid van Ieper?2022-10-05T20:47:06+00:00

Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarin lokale overheden vrijwillig toezeggen de CO2-uitstoot op hun grondgebied te laten dalen. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot in Ieper met minstens 40% dalen tegenover 2011.

In 2015 ondertekende Ieper het eerste Burgemeestersconvenant en in 2016 keurde de gemeenteraad samen met Poperinge een eerste klimaatplan goed. In 2021 ondertekende Ieper het tweede Burgemeestersconvenant dat doorloopt tot 2030. Samen met Poperinge kwam er een tweed klimaatplan om dit convenant vorm te geven.

In dat tweede klimaatplan staat als doel: “Extra windturbineprojecten verhogen sterk de lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie, wat tot een 20% van de vooropgestelde CO2-vermindering kan leiden.” De geplande windturbines zorgen voor groene stroom en dragen een flink stuk bij aan deze doelstellingen.

Hoe streeft Luminus naar meer duurzame energie?2022-10-21T08:27:44+00:00

Bij Luminus willen we bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, welzijn en ontwikkeling met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. In de huidige context van klimaaturgentie en stijgende energieprijzen helpt Luminus zijn klanten meer dan ooit om hun verbruik te verminderen en een deel van hun energie lokaal te produceren dankzij hernieuwbare energiebronnen. Luminus produceert ook zelf groene energie. Het bedrijf is nummer 1 in waterkrachtenergie en windenergie op het vasteland in België.

Waarom de windturbines niet vervangen door zonnepanelen op daken en vrije ruimte in het industrieterrein?2023-07-25T13:16:03+00:00

Het voorgestelde windproject levert maximaal 42.000 MWh/jaar. Dit komt overeen met de opbrengst van 110.526 zonnepanelen. Samen zouden die een oppervlakte van meer dan 50 voetbalvelden innemen.

Hoe kan de buurt en de stad zelf meegenieten van het windproject?2022-10-21T08:28:14+00:00

Eigen, lokale energie biedt heel wat voordelen aan de samenleving en aan de economie. We zijn zeker van groene stroom, en we strijden tegen de opwarming van de aarde. Maar daarnaast wil Luminus ook iets betekenen voor de buurt. Welke projecten we kunnen realiseren en hoe de prioriteiten liggen, dat mogen de Ieperlingen zelf bepalen via deze website.

Hoe worden mogelijke effecten voor de Ieperse bevolking onderzocht en in rekening genomen?2022-10-05T20:49:24+00:00

Mogelijke nadelige effecten worden nauwgezet onderzocht in de MER screening, een studie van de mogelijke milieueffecten van het project. Ook komt er een studie over het landschap, slagschaduw, geluid, veiligheid en natuur. Alle studies begeleiden de vergunningsaanvraag. Zo kan er in de vergunning rekening mee gehouden worden. Als we de strenge normen voor slagschaduw bereiken, 8 uur per jaar en nooit meer dan 30 minuten per dag, dan valt de windturbine stil. Als de wind te hard zou ruisen zal de turbine trager draaien.

Kan het project effecten hebben voor fauna en flora?2023-07-25T13:17:04+00:00

Een deskundige onderzoekt binnen de natuurstudie of er betekenisvolle effecten kunnen zijn voor de aanwezige natuurwaarden.

Voor vogels zijn in deze zone van Ieper geen betekenisvolle effecten te verwachten: geen schadelijke aanvaringen of verstoring. De kaarten van het INBO ‘Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines’ geven aan waar en waarom bepaalde gebieden een mogelijk risico vormen voor vogels. De atlas geeft een eerste signaal en is dus het startpunt van de detailanalyse voor een gepland project. De huidige locaties vallen echter buiten risicogebied. Toch voorziet Luminus een uitgebreide natuurstudie naar mogelijke impact op natuurgebied en vogels om alle risico’s uit te sluiten.

Windturbines kunnen een effect hebben op vleermuizen. De kaarten van de INBO ‘Vlaamse risicoatlas vleermuizen-windturbines’ geven aan waar en waarom bepaalde gebieden een mogelijk risico vormen voor vleermuizen. Ook hier geeft de atlas dus een eerste signaal en is dus het startpunt van de detailanalyse voor een gepland project. De geplande locaties vallen buiten risicogebied. In geval van mogelijke risico’s zullen de windturbines stilgezet worden op momenten van activiteit van vleermuizen zoals jacht.

Zal het landschap tussen Ieper en Vlamertinge verstoord worden?2022-10-05T20:50:14+00:00

Landschappen zijn dynamisch en veranderen doorheen de tijd. Zo waren er vroeger geen autosnelwegen, spoorlijnen en hoogspanningslijnen. De locatiekeuze van windparken gebeurt natuurlijk wel doordacht volgens de ruimtelijke visie van de Vlaamse Overheid.

Windturbines zijn moderne elementen die passen bij een modern en dynamisch landschap. Net zoals de kerktorens zijn ze er een onderdeel van. Ze verwijzen naar hoe de samenleving zich richt op duurzame energie en zorg draagt voor de planeet en het klimaat. Sommigen vinden de turbines een elegante toevoeging aan het landschap, anderen vinden ze minder mooi. Vaak is dit een kwestie van smaak en van houding tegenover duurzame energie.

Hoe verloopt de vergunningsprocedure?2022-11-07T09:14:30+00:00

Het Vlaams Gewest verleent de vergunningen. De Minister baseert zich hiervoor op het gecoördineerd advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunnings-commissie of GOVC. In deze commissie zijn de belangrijkste adviesdiensten en relevante afdelingen van de overheid verzameld.

In de stad Ieper wordt gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij bewoners opmerkingen of bezwaren kunnen indienen, maar ook steunschriften. De stad verzamelt deze opmerkingen voor de vergunningverlener.
De stad kan daarnaast ook zelf haar advies uitbrengen aan de GOVC. Parallel aan het openbaar onderzoek vraagt het GOVC adviezen op bij de relevante overheidsdiensten en -afdelingen, zoals onder meer:

 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Agentschap Wegen en Verkeer
 • Departement Omgeving stedenbouwkundig advies
 • Departement Omgeving milieuadvies
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • Vlaams Energie Agentschap
 • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: luchtvaart
 • Defensie: militaire luchtvaart
 • Hulpverleningszone brandweer
Welke timing houden we voor ogen?2023-07-25T13:17:29+00:00

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend in juni 2023. De overheid kan tot 30 dagen gebruiken om het dossier volledig en ontvankelijk te verklaren. We plannen de bouwwerkzaamheden aan te vatten in 2025.

Wat zijn de voordelen van windenergie?2022-10-21T08:28:43+00:00

Windenergie heeft veel voordelen. Het is 100% schone energie die onbeperkt en onuitputtelijk is. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zijn we voor windenergie niet afhankelijk van andere landen. Daarnaast vraagt windenergie geen exploratie of raffinaderijen en de. Grondstoffen worden niet uitgeput en er is geen radioactief afval. De CO2-uitstoot is quasi nihil en windturbines stoten geen fijn stof uit.

Wat zijn de nadelen van windenergie?2022-10-05T20:51:51+00:00

Zoals elke vorm van energieproductie heeft windenergie ook enkele nadelen. De productie van elektriciteit is niet constant, maar hangt af van de windsnelheid. Windturbines hebben een zichtbaarheid in het landschap, produceren geluid en slagschaduw. Ze kunnen ook een invloed hebben op vogels en vleermuizen. Deze elementen worden steeds via de nodige studies voorzien.

Is er draagvlak voor windenergie?2022-10-05T20:52:40+00:00

Ja. Om een toekomst met duurzame energie uit te bouwen, zijn grote windturbines onmisbaar. En daar staat de Vlaming ook achter. Jaarlijks meet het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap VEKA het draagvlak voor windenergie: amper 9% ziet liever geen windturbines in de eigen gemeente. De tegenstand is dus zeer beperkt, maar haalt vaak de pers en dat kan een vertekend beeld geven. Het volledige rapport van de studie over draagvlak voor windenergie staat op https://www.energiesparen.be/marktonderzoek. Toch heeft driekwart van de Vlaamse gemeenten nog altijd geen enkele windturbine. Daar kan gemakkelijk verandering in komen. Door snel in het proces overleg en participatie op te starten, wordt wind een succesverhaal voor de buurt.

Wat is de rol van windenergie in de Vlaamse energiedoelstellingen?2023-07-25T13:18:13+00:00

De Vlaamse Overheid mikt in het Vlaams Energie en Klimaatplan op een combinatie van hernieuwbare energieproductie en energiebesparingen om de energiedoelstellingen te behalen. De hernieuwbare energieproductie in GWh (gigawattuur – hoeveelheid energie per uur) moet in 2030 in Vlaanderen uit verschillende energiebronnen komen: 39% uit windenergie, 49% uit zonne-energie en de overige 12% uit andere bronnen zoals waterkracht, warmtepompen, geothermie, … We hebben alle vormen van duurzame energie nodig om er te geraken.

Het onderzoek toont in Vlaanderen de mogelijkheid aan om in 2030 ongeveer 2,5 GW (gigawatt – elektrisch vermogen) aan windenergie te installeren. Eind 2020 stond de teller op 1,3 GW. Er restte toen tien jaar om de windcapaciteit bijna te verdubbelen. Dit zal moeten gebeuren door de bouw van nieuwe windturbines en het vervangen van bestaande windparken. Simpel uitgedrukt komt dit neer op dertig nieuwe windturbines in Vlaanderen per jaar. We moeten een tandje bijsteken.

In 2022 werden er in Vlaanderen 55 nieuwe windturbines gebouwd dat het totaal aantal operationele windturbines op 672 plaatst. windturbines. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedroeg 1,74 GW. Meer details over de cijfers vindt u op deze website. (link: https://wind.ode.be/nl/cijfers)

Kunnen windturbines voldoende bijdragen in onze energievoorziening? Ze werken immers alleen als het waait.2022-10-05T20:53:28+00:00

De site energiesparen.be van VEKA geeft aan: windturbines draaien uiteraard alleen als het waait. In de praktijk is dat dus meestal, want een matige wind, vanaf drie Beaufort of 14 km/h, is al genoeg, en slechts zelden is er minder wind. Windturbines zijn trouwens voorzien van een anemometer boven op de mast, die voortdurend de windkracht en windrichting meet. Dat zorgt ervoor dat de turbine zijn ‘neus’ naar de wind kan draaien en maximaal kan renderen. De meeste windturbines in Vlaanderen hebben een vermogen van 2,5 tot 3 megawatt (MW). Dergelijke turbines kunnen jaarlijks meer dan 2.000 gezinnen van groene stroom voorzien. Windenergie speelt een grote rol in ons energiesysteem van de toekomst. Bron: https://www.energiesparen.be/windenergie

Kunnen we het redden met kleinere particuliere energiewinning aan huis of bedrijf?2022-10-05T20:53:52+00:00

7 op 10 Vlamingen vindt dat we ons energiesysteem moeten uitbouwen op hernieuwbare bronnen. Met particuliere projecten alleen, zoals zonnepanelen of het dak of een kleine particuliere windturbine, kunnen we de doelstellingen voor groene energie nooit halen. Daarom zijn grootschalige installaties, zoals grote windturbines aan land en op zee, zonneparken en grootschaliger bio-energiecentrales echt nodig. Die zijn ook efficiënter dan kleine toepassingen. Naar https://www.vlaanderen.be/windenergie.

Kunnen windturbines overal geplaatst worden?2022-10-05T20:54:13+00:00

Eerst en vooral moet er voldoende wind zijn. Dit hangt af van het lokale landschap, het reliëf, de afstand tot de zee, de afstand tot bestaande windturbines en eventuele hoge obstakels.

Daarnaast moeten de bepalingen voor een goede ruimtelijke ordening gerespecteerd worden. De Vlaamse wetgeving is hierin zeer streng. Windturbines moeten gebundeld worden in bijvoorbeeld industriegebieden of in de nabijheid van lijnvormige infrastructuren zoals belangrijke wegen, spoorwegen en hoogspanningslijnen.

Tenslotte zijn er normen voor geluid- en slagschaduw, voorwaarden met betrekking tot veiligheid, natuur zoals op vogels of vleermuizen, onroerend erfgoed, luchtvaart, enz…

Waarom mikken we niet louter op windturbines op zee?2022-10-05T20:54:33+00:00

Windturbines op zee plaatsen is natuurlijk een prima idee. Op zee waait het niet alleen meer, de wind is er ook constanter en voorspelbaarder dan op het land. Windenergie op zee vraagt echter forse investeringen, bijvoorbeeld om de stroom aan land te kunnen brengen. De kost per geproduceerde eenheid energie voor windturbines op zee is momenteel nog altijd hoger dan deze voor windturbines op land. Ook de ruimte op zee is overigens beperkt en het Belgisch deel van de Noordzee zal tegen 2030 na de afwerking van de prinses Elisabethzone quasi volgebouwd zijn. Windturbines op zee zullen dan zorgen voor ongeveer een kwart van de elektriciteitsproductie in België. Maar willen we in de toekomst voldoende duurzame energie kunnen produceren, hebben we ze allebei nodig, windturbines aan land en op zee.

Waarom kiezen we niet vooral voor zonnepanelen in plaats van windturbines?2022-10-05T20:54:58+00:00

Ook zonnepanelen hebben we hard nodig om voldoende duurzame stroom te kunnen opwekken. Ze zijn ideaal op daken. Ze nemen echter veel plaats in.

Zonne-energie en windenergie vullen elkaar mooi aan. Wanneer de zon niet schijnt, ’s nachts bijvoorbeeld, kan de wind wel blijven waaien. En waar de zon vooral in de zomermaanden rendeert, waait de wind vooral in de wintermaanden.

Wat gebeurt er met de windturbine op het einde van zijn levensduur?2022-10-05T20:55:19+00:00

Windturbines zijn ontworpen om minstens 25 jaar lang energie te produceren. Op het einde van hun levensduur worden windturbines afgebroken en wordt het terrein terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Soms krijgt de windturbine een tweede leven elders, er is een tweedehandsmarkt. Wanneer toch tot verwerking moet overgegaan worden, zien we dat ongeveer 90% van het materiaal in de windturbine kan gerecycleerd worden. Het beton in de sokkel wordt granulaat, het staal in de mast en de verschillende metalen in de gondel worden gerecycleerd tot nieuw metaal. De wieken zijn gemaakt van een licht gelamineerd composietmateriaal, in combinatie met vezels van diverse aard. Zij zijn nu nog het moeilijkst te recycleren. Momenteel worden ze integraal verwerkt in de cementovens. Daar leveren ze energie en vulstof voor de cement. Het storten van wieken is ronduit verboden en komt nooit voor.

Op internet circuleren beelden van begraven windturbinewieken. Dit is fake news, het gaat om oude Amerikaanse beelden.

Waarom worden de windturbines steeds groter?2022-10-05T20:55:35+00:00

De rotordiameter heeft het grootste positieve effect op de hoeveelheid energie die we uit wind kunnen winnen. Hoe groter de rotordiameter, hoe meer energie de windturbine uit de wind kan vangen. Een windturbine met een grotere rotordiameter kan veel meer energie produceren dan een windturbine met een kleinere rotordiameter.

Heeft een grotere windturbine meer impact op de omgeving dan een kleinere?2022-10-05T21:01:22+00:00

Neen, integendeel. Grotere windturbines zijn de meest recente machines op de markt en zijn daarmee performanter en stiller. Windturbinefabrikanten besteden veel aandacht aan het beperken van geluid. Windturbines met langere wieken draaien trager en dus stiller dan hun soortgenoten met kortere wieken. Daardoor zijn nieuwere, grotere, modernere windturbines stiller dan oudere, kleinere, windturbinetypes.

Los daarvan moeten de geluidsnormen voor windturbines altijd gerespecteerd worden. De afmetingen van de windturbine veranderen daar niets aan.

Wat betreft slagschaduw zal een toename in tiphoogte ervoor zorgen dat de schaduw verder kan reiken. Maar ook hier moeten normen nageleefd worden. Eens de maximaal toegestane hoeveelheid slagschaduw is bereikt, zal een toename in rotordiameter of tiphoogte geen toename betekenen van de hoeveelheid slagschaduw.

Wat is slagschaduw?2022-10-20T20:55:50+00:00

Als de zon schijnt, werpt een windturbine een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw. Dit noemen we slagschaduw. Deze schaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. Daarom mag in Vlaanderen een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Omdat het besturingssysteem van een windturbine op elk moment weet wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom de windturbine bevinden, valt een windturbine automatisch stil van zodra de wettelijke normen overschreden zouden worden.

Hoe weet een windturbine hoeveel slagschaduw hij al heeft veroorzaakt en wanneer hij moet stilvallen?2022-10-05T21:01:11+00:00

De windturbine is uitgerust met lichtsensoren en met computers. Die weten op elk moment van de dag de stand van de zon, de stand van de rotor, of de rotor draait, en de ligging van elke woning. Via de lichtsensor weet hij ook of de zon schijnt dan wel of het bewolkt is.

De computer berekent of en wanneer er slagschaduw zal vallen op een welbepaalde woning. Dit houdt hij bij in een logboek dat ook beschikbaar is voor de milieu-inspectie. Van zodra de wettelijke norm bereikt is van 30 minuten slagschaduw per dag of 8 uur slagschaduw per jaar per woning, valt de windturbine stil. De turbine start opnieuw op zodra de zon ver genoeg aan de hemel is doorgeschoven om geen schaduw meer op de woning te werpen. Daarom zie je windturbines soms heel even stil staan. Ze zijn niet stuk,

Wat met lichtreflectie?2022-10-05T21:01:05+00:00

De windturbine heeft een anti-reflecterende coating of een licht-absorberende verf. Hinder als gevolg van lichtreflectie treedt dus nooit op.

Maken windturbines geluid? En hoeveel?2022-11-07T08:48:43+00:00

Een windturbine kan twee types geluid produceren. Ten eerste kunnen de bewegende delen in de gondel, zoals de generator, een mechanisch geluid produceren. Of en hoeveel geluid die onderdelen maken, hangt af van het type windturbine. Modernere types zijn stiller dan oudere. Daarnaast is er ook het geluid van het draaien van de wieken. De hoeveelheid zoevend geluid is afhankelijk van de windsnelheid, de draaisnelheid en de vorm van de wieken.

De hoeveelheid geluid die een windturbine maakt, hangt af van meerdere factoren. Als het zacht waait is de windturbine niet hoorbaar, behalve als je er vlak onder staat. Als het hard waait kan je de windturbine mogelijk horen, maar dan neemt ook het achtergrondgeluid sterk toe. Het ruisen van de wind in de bomen of langs gebouwen kan de windturbine vaak overstemmen.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo is er een betere geluidsisolatie, verlaagt het toerental en kennen de wieken een geavanceerd ontwerp. Op het uiteinde van de wieken zien we nu vaak een haakje, een ‘serration’, om de geluidsproductie te minderen. De nieuwe generatie windturbines maakt merkelijk minder geluid dan de oudere modellen. Niettemin zijn alle turbines gebonden door dezelfde strenge milieunormen.

Wat zegt de regelgeving over geluidshinder?2022-10-05T21:00:53+00:00

Om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen is regelgeving opgesteld. Er gelden dus wettelijke grenswaarden voor de hoeveelheid geluid die een windturbine of windturbinepark bij een woning of in een woongebied mag produceren. Deze grenswaarden worden bepaald in het VLAREM, het Vlaams Reglement op de Milieuvergunning. De grenswaarden in Vlaanderen behoren tot de strengste wereldwijd en voldoen ruim aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Overdag gelden andere normen dan ’s nachts. Ook zijn er andere normen voor woongebieden dan voor industrie- of andere gebieden. Huizen in woongebied of landelijke gebieden hebben de strengste grens van 44 dB(A) of decibel overdag en 39 dB(A) gedurende de avond- en nachtperiode. Voor agrarisch gebied geldt 48 dB(A) overdag en 43 dB(A) gedurende de avond- en nachtperiode. Voor woongebieden binnen 500 meter van een industriegebied wordt uitgegaan dat er sowieso al achtergrondgeluid van de industrie is en hanteert men een norm van 43 dB(A) ’s nachts. Let wel, deze waarden worden gemeten buiten aan de gevel. De waarde binnen zal vanzelfsprekend lager liggen.

dB(A) of decibel is een moeilijk te interpreteren technische schaal. Vergelijk daarom met geluiden die je kent. De norm van 39 dB(A) komt overeen met het zachte gezoem van een koelkast, die dan wel aan de buitenkant van je gevel staat.

Bij de ontwikkeling van een windenergieproject is het wettelijk verplicht om met een akoestisch onderzoek aan te tonen dat de geluidsnormen zullen nageleefd worden. De toetsing aan de geluidsnormen gebeurt bij de worst-case omstandigheden. Zo wordt ervan uitgegaan dat het brongeluid maximaal is, dus bij hoge windsnelheden, en dat de wind altijd gericht is vanuit de windturbines naar de woningen.

Waar nodig, zullen de windturbines tijdens de avond- en nachtperiode trager en dus stiller draaien.

Maken twee windturbines samen dubbel zoveel geluid als één turbine?2022-10-05T21:00:48+00:00

Neen. Geluid kan niet zomaar opgeteld worden. Om de totale geluidsdruk in decibel van meerdere bronnen te berekenen, kunnen de waarden in dB niet eenvoudig bij elkaar opgeteld worden.

Bij het optellen van twee geluiden, kan het totale geluidsniveau nooit meer dan 3dB luider zijn dan het hoogste van de twee geluidsniveaus. Wanneer het geluid van één windturbine gemeten op een bepaalde plaats bijvoorbeeld 40dB zou bedragen, dan kan het plaatsen van een tweede turbine het geluidsniveau op die plaats maximum tot 43dB brengen.

In vergunningsprocedures wordt altijd rekening gehouden met alle turbines in de buurt en hun gezamenlijke impact op de omgeving.

Hoe zit het met infrasoon en laagfrequent geluid?2022-10-05T21:00:43+00:00

Infrageluid of infrasoon geluid is geluid dat bestaat uit infrasone trillingen. Dat zijn geluidsgolven met een frequentie onder 20 Hertz, zo laag dat het menselijk oor dit niet meer als geluid kan waarnemen. Infrageluid is dus eerder een trilling dan een waarneembaar geluid.

Voorbeelden van bronnen van infrasoon geluid zijn oceaangolven, onweer, olifanten, orkanen, sub- en supersoon vliegverkeer en er is ook infrageluid waarvan we de bronnen vooralsnog niet kennen. Ook ventilatoren, airconditioning, compressoren, luidsprekers en huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en droogkasten zijn bekende bronnen van infra- en laagfrequent geluid. Zelfs onze eigen hartslag en ademhaling veroorzaken infrasoon geluid.

De Nederlandse overheid heeft infrasoon geluid bij windturbines grondig onderzocht. Ze stelde vast dat het infrasoon geluid veroorzaakt door verkeer in de woningen sterker aanwezig is dan dat van windturbines. En ook vonden ze geen invloed op de gezondheid (referentie: Kennisbericht Geluid van windturbines – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu NL – 2015). Het feit dat het geluid van verkeer vele malen storender is dan dat van windturbines was trouwens ook de conclusie uit het recente rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Een studie gepubliceerd in Frontiers in Public Health bespreekt verschillende wetenschappelijke conclusies over windturbines en gezondheid. De vaststelling die volgt uit hun onderzoek is dat infra- of laagfrequent geluid van windturbines niet direct leidt tot gezondheidsproblemen. Zij concluderen dat de symptomen die tegenhangers van windprojecten bovenhalen veroorzaakt worden door de irritatie om de aanwezigheid van de windturbines.

Dit psychologische aspect wordt eveneens bevestigd door een studie gepubliceerd in Health Psychology. Deze studie toont aan dat gezonde vrijwilligers, wanneer zij informatie krijgen over het verwachte lichamelijke effect van infrageluid, effectief symptomen melden die overeenstemmen met die informatie. Die symptomen worden gemeld zowel tijdens de blootstelling aan infrageluid als wanneer er geen infrageluid is. De resultaten tonen aan dat het verband tussen blootstelling aan windturbines en gezondheidsklachten verklaard kan worden door psychologische verwachtingen. Net zoals het placebo-effect klachten kan laten verdwijnen, kan het nocebo-effect klachten doen verschijnen. Het verstrengen van geluidsnormen zal deze klachten dus niet oplossen omdat ze niet veroorzaakt worden door de geluidsbron zelf, maar door de manier waarop informatie verspreid wordt en omwonenden verontrust worden.

Bovenstaande studies zijn degelijke wetenschap. Nagelezen door kritische onafhankelijke collega-wetenschappers en gepubliceerd in gereputeerde wetenschappelijke tijdschriften. Hierin onderscheiden ze zich van veel fake news en ongefundeerde stemmingmakerij op internet.

Kunnen er effecten zijn op fauna en flora?2022-10-05T21:00:37+00:00

Elke ingreep door de mens heeft een bepaalde impact op planten en dieren. De mogelijke effecten zijn uitgebreid geëvalueerd in een natuurstudie. Vaak vergeten we dat hernieuwbare energieprojecten ook een positieve impact hebben op het leven op aarde.

Een natuurstudie begeleidt de aanvraag van de omgevingsvergunning voor windturbines. Hierin wordt het effect op vooral vogels en vleermuizen onderzocht. Wanneer de windturbine op een trekroute of in een foerageergebied ligt kan hij als beschermende maatregel op bepaalde momenten van het jaar en van de dag stilgelegd worden.

Hoe kan de veiligheid van windprojecten verzekerd worden?2022-10-05T21:00:32+00:00

Een windturbine bevat een redundant of meervoudig remsysteem en wordt permanent gemonitord, via sensoren en de controlekamer. Daarnaast wordt er ook periodiek en pro-actief onderhoud uitgevoerd. De windturbines zijn tenslotte gecertifieerd volgens internationaal geldende IEC-normen die de sterkte en duurzaamheid in geldende windklimaat en uitzonderlijke stormen garandeert

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat zijn de concrete plannen in Ieper?2023-07-25T13:13:42+00:00

Luminus wil drie windturbines bouwen langs de Noorderring, in landbouwgebied tussen Ieper en Vlamertinge. De windturbines krijgen een tiphoogte van maximaal 230 meter en een rotordiameter van maximaal 150 meter. De stroom wordt op het net geplaatst. Deze windturbines in Ieper zorgen voor een totaal van 42.000 Mwh/jaar extra energie, voldoende stroom voor meer dan 9.000 gezinnen.

Waar zullen de windturbines precies geplaatst worden?2023-07-25T13:14:25+00:00

De windturbines komen aan de Noorderring langs twee hoogspanningslijnen en de gewestweg.

 

Waarom windturbines in Ieper?2023-07-25T13:15:26+00:00

Dit is een locatie met veel wind. Ze is vlot aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De zone ligt aan belangrijke infrastructuurlijnen: de Noorderring N38, de spoorlijn Ieper Poperinge en de hoogspanningslijnen 190 Wevelgem-Ieper en 548 Noordschote-Warneton. Windturbines plaatsen aan infrastructuurlijnen is in overeenstemming met de Omzendbrief van 25 april 2014 van de Vlaamse Regering.

Er worden drie windturbines voorzien binnen een beperkte oppervlakte. Zo wil Luminus het maximaal mogelijke halen uit het terrein. Dit heet “energetische maximalisatie”. De windturbines zijn hier niet hinderend voor de luchtvaart, hebben geen impact op radarinstallaties van Skeyes, defensie of KMI. Er is ook geen negatieve impact op landschapsschoon of beschermde landschappen. Er liggen geen Seveso-installaties in de omgeving. De windturbines komen voldoende ver van woningen, waardoor ze maar weinig of niet trager draaien of stilliggen voor geluid en slagschaduw. Ze kunnen op volle vermogen voor energie zorgen.

Passen de windturbines in het stedelijke klimaatbeleid van Ieper?2022-10-05T20:47:06+00:00

Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarin lokale overheden vrijwillig toezeggen de CO2-uitstoot op hun grondgebied te laten dalen. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot in Ieper met minstens 40% dalen tegenover 2011.

In 2015 ondertekende Ieper het eerste Burgemeestersconvenant en in 2016 keurde de gemeenteraad samen met Poperinge een eerste klimaatplan goed. In 2021 ondertekende Ieper het tweede Burgemeestersconvenant dat doorloopt tot 2030. Samen met Poperinge kwam er een tweed klimaatplan om dit convenant vorm te geven.

In dat tweede klimaatplan staat als doel: “Extra windturbineprojecten verhogen sterk de lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie, wat tot een 20% van de vooropgestelde CO2-vermindering kan leiden.” De geplande windturbines zorgen voor groene stroom en dragen een flink stuk bij aan deze doelstellingen.

Hoe streeft Luminus naar meer duurzame energie?2022-10-21T08:27:44+00:00

Bij Luminus willen we bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, welzijn en ontwikkeling met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. In de huidige context van klimaaturgentie en stijgende energieprijzen helpt Luminus zijn klanten meer dan ooit om hun verbruik te verminderen en een deel van hun energie lokaal te produceren dankzij hernieuwbare energiebronnen. Luminus produceert ook zelf groene energie. Het bedrijf is nummer 1 in waterkrachtenergie en windenergie op het vasteland in België.

Waarom de windturbines niet vervangen door zonnepanelen op daken en vrije ruimte in het industrieterrein?2023-07-25T13:16:03+00:00

Het voorgestelde windproject levert maximaal 42.000 MWh/jaar. Dit komt overeen met de opbrengst van 110.526 zonnepanelen. Samen zouden die een oppervlakte van meer dan 50 voetbalvelden innemen.

Hoe kan de buurt en de stad zelf meegenieten van het windproject?2022-10-21T08:28:14+00:00

Eigen, lokale energie biedt heel wat voordelen aan de samenleving en aan de economie. We zijn zeker van groene stroom, en we strijden tegen de opwarming van de aarde. Maar daarnaast wil Luminus ook iets betekenen voor de buurt. Welke projecten we kunnen realiseren en hoe de prioriteiten liggen, dat mogen de Ieperlingen zelf bepalen via deze website.

Hoe worden mogelijke effecten voor de Ieperse bevolking onderzocht en in rekening genomen?2022-10-05T20:49:24+00:00

Mogelijke nadelige effecten worden nauwgezet onderzocht in de MER screening, een studie van de mogelijke milieueffecten van het project. Ook komt er een studie over het landschap, slagschaduw, geluid, veiligheid en natuur. Alle studies begeleiden de vergunningsaanvraag. Zo kan er in de vergunning rekening mee gehouden worden. Als we de strenge normen voor slagschaduw bereiken, 8 uur per jaar en nooit meer dan 30 minuten per dag, dan valt de windturbine stil. Als de wind te hard zou ruisen zal de turbine trager draaien.

Kan het project effecten hebben voor fauna en flora?2023-07-25T13:17:04+00:00

Een deskundige onderzoekt binnen de natuurstudie of er betekenisvolle effecten kunnen zijn voor de aanwezige natuurwaarden.

Voor vogels zijn in deze zone van Ieper geen betekenisvolle effecten te verwachten: geen schadelijke aanvaringen of verstoring. De kaarten van het INBO ‘Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines’ geven aan waar en waarom bepaalde gebieden een mogelijk risico vormen voor vogels. De atlas geeft een eerste signaal en is dus het startpunt van de detailanalyse voor een gepland project. De huidige locaties vallen echter buiten risicogebied. Toch voorziet Luminus een uitgebreide natuurstudie naar mogelijke impact op natuurgebied en vogels om alle risico’s uit te sluiten.

Windturbines kunnen een effect hebben op vleermuizen. De kaarten van de INBO ‘Vlaamse risicoatlas vleermuizen-windturbines’ geven aan waar en waarom bepaalde gebieden een mogelijk risico vormen voor vleermuizen. Ook hier geeft de atlas dus een eerste signaal en is dus het startpunt van de detailanalyse voor een gepland project. De geplande locaties vallen buiten risicogebied. In geval van mogelijke risico’s zullen de windturbines stilgezet worden op momenten van activiteit van vleermuizen zoals jacht.

Zal het landschap tussen Ieper en Vlamertinge verstoord worden?2022-10-05T20:50:14+00:00

Landschappen zijn dynamisch en veranderen doorheen de tijd. Zo waren er vroeger geen autosnelwegen, spoorlijnen en hoogspanningslijnen. De locatiekeuze van windparken gebeurt natuurlijk wel doordacht volgens de ruimtelijke visie van de Vlaamse Overheid.

Windturbines zijn moderne elementen die passen bij een modern en dynamisch landschap. Net zoals de kerktorens zijn ze er een onderdeel van. Ze verwijzen naar hoe de samenleving zich richt op duurzame energie en zorg draagt voor de planeet en het klimaat. Sommigen vinden de turbines een elegante toevoeging aan het landschap, anderen vinden ze minder mooi. Vaak is dit een kwestie van smaak en van houding tegenover duurzame energie.

Hoe verloopt de vergunningsprocedure?2022-11-07T09:14:30+00:00

Het Vlaams Gewest verleent de vergunningen. De Minister baseert zich hiervoor op het gecoördineerd advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunnings-commissie of GOVC. In deze commissie zijn de belangrijkste adviesdiensten en relevante afdelingen van de overheid verzameld.

In de stad Ieper wordt gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij bewoners opmerkingen of bezwaren kunnen indienen, maar ook steunschriften. De stad verzamelt deze opmerkingen voor de vergunningverlener.
De stad kan daarnaast ook zelf haar advies uitbrengen aan de GOVC. Parallel aan het openbaar onderzoek vraagt het GOVC adviezen op bij de relevante overheidsdiensten en -afdelingen, zoals onder meer:

 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Agentschap Wegen en Verkeer
 • Departement Omgeving stedenbouwkundig advies
 • Departement Omgeving milieuadvies
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • Vlaams Energie Agentschap
 • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: luchtvaart
 • Defensie: militaire luchtvaart
 • Hulpverleningszone brandweer
Welke timing houden we voor ogen?2023-07-25T13:17:29+00:00

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend in juni 2023. De overheid kan tot 30 dagen gebruiken om het dossier volledig en ontvankelijk te verklaren. We plannen de bouwwerkzaamheden aan te vatten in 2025.

Wat zijn de voordelen van windenergie?2022-10-21T08:28:43+00:00

Windenergie heeft veel voordelen. Het is 100% schone energie die onbeperkt en onuitputtelijk is. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zijn we voor windenergie niet afhankelijk van andere landen. Daarnaast vraagt windenergie geen exploratie of raffinaderijen en de. Grondstoffen worden niet uitgeput en er is geen radioactief afval. De CO2-uitstoot is quasi nihil en windturbines stoten geen fijn stof uit.

Wat zijn de nadelen van windenergie?2022-10-05T20:51:51+00:00

Zoals elke vorm van energieproductie heeft windenergie ook enkele nadelen. De productie van elektriciteit is niet constant, maar hangt af van de windsnelheid. Windturbines hebben een zichtbaarheid in het landschap, produceren geluid en slagschaduw. Ze kunnen ook een invloed hebben op vogels en vleermuizen. Deze elementen worden steeds via de nodige studies voorzien.

Is er draagvlak voor windenergie?2022-10-05T20:52:40+00:00

Ja. Om een toekomst met duurzame energie uit te bouwen, zijn grote windturbines onmisbaar. En daar staat de Vlaming ook achter. Jaarlijks meet het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap VEKA het draagvlak voor windenergie: amper 9% ziet liever geen windturbines in de eigen gemeente. De tegenstand is dus zeer beperkt, maar haalt vaak de pers en dat kan een vertekend beeld geven. Het volledige rapport van de studie over draagvlak voor windenergie staat op https://www.energiesparen.be/marktonderzoek. Toch heeft driekwart van de Vlaamse gemeenten nog altijd geen enkele windturbine. Daar kan gemakkelijk verandering in komen. Door snel in het proces overleg en participatie op te starten, wordt wind een succesverhaal voor de buurt.

Wat is de rol van windenergie in de Vlaamse energiedoelstellingen?2023-07-25T13:18:13+00:00

De Vlaamse Overheid mikt in het Vlaams Energie en Klimaatplan op een combinatie van hernieuwbare energieproductie en energiebesparingen om de energiedoelstellingen te behalen. De hernieuwbare energieproductie in GWh (gigawattuur – hoeveelheid energie per uur) moet in 2030 in Vlaanderen uit verschillende energiebronnen komen: 39% uit windenergie, 49% uit zonne-energie en de overige 12% uit andere bronnen zoals waterkracht, warmtepompen, geothermie, … We hebben alle vormen van duurzame energie nodig om er te geraken.

Het onderzoek toont in Vlaanderen de mogelijkheid aan om in 2030 ongeveer 2,5 GW (gigawatt – elektrisch vermogen) aan windenergie te installeren. Eind 2020 stond de teller op 1,3 GW. Er restte toen tien jaar om de windcapaciteit bijna te verdubbelen. Dit zal moeten gebeuren door de bouw van nieuwe windturbines en het vervangen van bestaande windparken. Simpel uitgedrukt komt dit neer op dertig nieuwe windturbines in Vlaanderen per jaar. We moeten een tandje bijsteken.

In 2022 werden er in Vlaanderen 55 nieuwe windturbines gebouwd dat het totaal aantal operationele windturbines op 672 plaatst. windturbines. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedroeg 1,74 GW. Meer details over de cijfers vindt u op deze website. (link: https://wind.ode.be/nl/cijfers)

Kunnen windturbines voldoende bijdragen in onze energievoorziening? Ze werken immers alleen als het waait.2022-10-05T20:53:28+00:00

De site energiesparen.be van VEKA geeft aan: windturbines draaien uiteraard alleen als het waait. In de praktijk is dat dus meestal, want een matige wind, vanaf drie Beaufort of 14 km/h, is al genoeg, en slechts zelden is er minder wind. Windturbines zijn trouwens voorzien van een anemometer boven op de mast, die voortdurend de windkracht en windrichting meet. Dat zorgt ervoor dat de turbine zijn ‘neus’ naar de wind kan draaien en maximaal kan renderen. De meeste windturbines in Vlaanderen hebben een vermogen van 2,5 tot 3 megawatt (MW). Dergelijke turbines kunnen jaarlijks meer dan 2.000 gezinnen van groene stroom voorzien. Windenergie speelt een grote rol in ons energiesysteem van de toekomst. Bron: https://www.energiesparen.be/windenergie

Kunnen we het redden met kleinere particuliere energiewinning aan huis of bedrijf?2022-10-05T20:53:52+00:00

7 op 10 Vlamingen vindt dat we ons energiesysteem moeten uitbouwen op hernieuwbare bronnen. Met particuliere projecten alleen, zoals zonnepanelen of het dak of een kleine particuliere windturbine, kunnen we de doelstellingen voor groene energie nooit halen. Daarom zijn grootschalige installaties, zoals grote windturbines aan land en op zee, zonneparken en grootschaliger bio-energiecentrales echt nodig. Die zijn ook efficiënter dan kleine toepassingen. Naar https://www.vlaanderen.be/windenergie.

Kunnen windturbines overal geplaatst worden?2022-10-05T20:54:13+00:00

Eerst en vooral moet er voldoende wind zijn. Dit hangt af van het lokale landschap, het reliëf, de afstand tot de zee, de afstand tot bestaande windturbines en eventuele hoge obstakels.

Daarnaast moeten de bepalingen voor een goede ruimtelijke ordening gerespecteerd worden. De Vlaamse wetgeving is hierin zeer streng. Windturbines moeten gebundeld worden in bijvoorbeeld industriegebieden of in de nabijheid van lijnvormige infrastructuren zoals belangrijke wegen, spoorwegen en hoogspanningslijnen.

Tenslotte zijn er normen voor geluid- en slagschaduw, voorwaarden met betrekking tot veiligheid, natuur zoals op vogels of vleermuizen, onroerend erfgoed, luchtvaart, enz…

Waarom mikken we niet louter op windturbines op zee?2022-10-05T20:54:33+00:00

Windturbines op zee plaatsen is natuurlijk een prima idee. Op zee waait het niet alleen meer, de wind is er ook constanter en voorspelbaarder dan op het land. Windenergie op zee vraagt echter forse investeringen, bijvoorbeeld om de stroom aan land te kunnen brengen. De kost per geproduceerde eenheid energie voor windturbines op zee is momenteel nog altijd hoger dan deze voor windturbines op land. Ook de ruimte op zee is overigens beperkt en het Belgisch deel van de Noordzee zal tegen 2030 na de afwerking van de prinses Elisabethzone quasi volgebouwd zijn. Windturbines op zee zullen dan zorgen voor ongeveer een kwart van de elektriciteitsproductie in België. Maar willen we in de toekomst voldoende duurzame energie kunnen produceren, hebben we ze allebei nodig, windturbines aan land en op zee.

Waarom kiezen we niet vooral voor zonnepanelen in plaats van windturbines?2022-10-05T20:54:58+00:00

Ook zonnepanelen hebben we hard nodig om voldoende duurzame stroom te kunnen opwekken. Ze zijn ideaal op daken. Ze nemen echter veel plaats in.

Zonne-energie en windenergie vullen elkaar mooi aan. Wanneer de zon niet schijnt, ’s nachts bijvoorbeeld, kan de wind wel blijven waaien. En waar de zon vooral in de zomermaanden rendeert, waait de wind vooral in de wintermaanden.

Wat gebeurt er met de windturbine op het einde van zijn levensduur?2022-10-05T20:55:19+00:00

Windturbines zijn ontworpen om minstens 25 jaar lang energie te produceren. Op het einde van hun levensduur worden windturbines afgebroken en wordt het terrein terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Soms krijgt de windturbine een tweede leven elders, er is een tweedehandsmarkt. Wanneer toch tot verwerking moet overgegaan worden, zien we dat ongeveer 90% van het materiaal in de windturbine kan gerecycleerd worden. Het beton in de sokkel wordt granulaat, het staal in de mast en de verschillende metalen in de gondel worden gerecycleerd tot nieuw metaal. De wieken zijn gemaakt van een licht gelamineerd composietmateriaal, in combinatie met vezels van diverse aard. Zij zijn nu nog het moeilijkst te recycleren. Momenteel worden ze integraal verwerkt in de cementovens. Daar leveren ze energie en vulstof voor de cement. Het storten van wieken is ronduit verboden en komt nooit voor.

Op internet circuleren beelden van begraven windturbinewieken. Dit is fake news, het gaat om oude Amerikaanse beelden.

Waarom worden de windturbines steeds groter?2022-10-05T20:55:35+00:00

De rotordiameter heeft het grootste positieve effect op de hoeveelheid energie die we uit wind kunnen winnen. Hoe groter de rotordiameter, hoe meer energie de windturbine uit de wind kan vangen. Een windturbine met een grotere rotordiameter kan veel meer energie produceren dan een windturbine met een kleinere rotordiameter.

Heeft een grotere windturbine meer impact op de omgeving dan een kleinere?2022-10-05T21:01:22+00:00

Neen, integendeel. Grotere windturbines zijn de meest recente machines op de markt en zijn daarmee performanter en stiller. Windturbinefabrikanten besteden veel aandacht aan het beperken van geluid. Windturbines met langere wieken draaien trager en dus stiller dan hun soortgenoten met kortere wieken. Daardoor zijn nieuwere, grotere, modernere windturbines stiller dan oudere, kleinere, windturbinetypes.

Los daarvan moeten de geluidsnormen voor windturbines altijd gerespecteerd worden. De afmetingen van de windturbine veranderen daar niets aan.

Wat betreft slagschaduw zal een toename in tiphoogte ervoor zorgen dat de schaduw verder kan reiken. Maar ook hier moeten normen nageleefd worden. Eens de maximaal toegestane hoeveelheid slagschaduw is bereikt, zal een toename in rotordiameter of tiphoogte geen toename betekenen van de hoeveelheid slagschaduw.

Wat is slagschaduw?2022-10-20T20:55:50+00:00

Als de zon schijnt, werpt een windturbine een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw. Dit noemen we slagschaduw. Deze schaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. Daarom mag in Vlaanderen een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Omdat het besturingssysteem van een windturbine op elk moment weet wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom de windturbine bevinden, valt een windturbine automatisch stil van zodra de wettelijke normen overschreden zouden worden.

Hoe weet een windturbine hoeveel slagschaduw hij al heeft veroorzaakt en wanneer hij moet stilvallen?2022-10-05T21:01:11+00:00

De windturbine is uitgerust met lichtsensoren en met computers. Die weten op elk moment van de dag de stand van de zon, de stand van de rotor, of de rotor draait, en de ligging van elke woning. Via de lichtsensor weet hij ook of de zon schijnt dan wel of het bewolkt is.

De computer berekent of en wanneer er slagschaduw zal vallen op een welbepaalde woning. Dit houdt hij bij in een logboek dat ook beschikbaar is voor de milieu-inspectie. Van zodra de wettelijke norm bereikt is van 30 minuten slagschaduw per dag of 8 uur slagschaduw per jaar per woning, valt de windturbine stil. De turbine start opnieuw op zodra de zon ver genoeg aan de hemel is doorgeschoven om geen schaduw meer op de woning te werpen. Daarom zie je windturbines soms heel even stil staan. Ze zijn niet stuk,

Wat met lichtreflectie?2022-10-05T21:01:05+00:00

De windturbine heeft een anti-reflecterende coating of een licht-absorberende verf. Hinder als gevolg van lichtreflectie treedt dus nooit op.

Maken windturbines geluid? En hoeveel?2022-11-07T08:48:43+00:00

Een windturbine kan twee types geluid produceren. Ten eerste kunnen de bewegende delen in de gondel, zoals de generator, een mechanisch geluid produceren. Of en hoeveel geluid die onderdelen maken, hangt af van het type windturbine. Modernere types zijn stiller dan oudere. Daarnaast is er ook het geluid van het draaien van de wieken. De hoeveelheid zoevend geluid is afhankelijk van de windsnelheid, de draaisnelheid en de vorm van de wieken.

De hoeveelheid geluid die een windturbine maakt, hangt af van meerdere factoren. Als het zacht waait is de windturbine niet hoorbaar, behalve als je er vlak onder staat. Als het hard waait kan je de windturbine mogelijk horen, maar dan neemt ook het achtergrondgeluid sterk toe. Het ruisen van de wind in de bomen of langs gebouwen kan de windturbine vaak overstemmen.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo is er een betere geluidsisolatie, verlaagt het toerental en kennen de wieken een geavanceerd ontwerp. Op het uiteinde van de wieken zien we nu vaak een haakje, een ‘serration’, om de geluidsproductie te minderen. De nieuwe generatie windturbines maakt merkelijk minder geluid dan de oudere modellen. Niettemin zijn alle turbines gebonden door dezelfde strenge milieunormen.

Wat zegt de regelgeving over geluidshinder?2022-10-05T21:00:53+00:00

Om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen is regelgeving opgesteld. Er gelden dus wettelijke grenswaarden voor de hoeveelheid geluid die een windturbine of windturbinepark bij een woning of in een woongebied mag produceren. Deze grenswaarden worden bepaald in het VLAREM, het Vlaams Reglement op de Milieuvergunning. De grenswaarden in Vlaanderen behoren tot de strengste wereldwijd en voldoen ruim aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Overdag gelden andere normen dan ’s nachts. Ook zijn er andere normen voor woongebieden dan voor industrie- of andere gebieden. Huizen in woongebied of landelijke gebieden hebben de strengste grens van 44 dB(A) of decibel overdag en 39 dB(A) gedurende de avond- en nachtperiode. Voor agrarisch gebied geldt 48 dB(A) overdag en 43 dB(A) gedurende de avond- en nachtperiode. Voor woongebieden binnen 500 meter van een industriegebied wordt uitgegaan dat er sowieso al achtergrondgeluid van de industrie is en hanteert men een norm van 43 dB(A) ’s nachts. Let wel, deze waarden worden gemeten buiten aan de gevel. De waarde binnen zal vanzelfsprekend lager liggen.

dB(A) of decibel is een moeilijk te interpreteren technische schaal. Vergelijk daarom met geluiden die je kent. De norm van 39 dB(A) komt overeen met het zachte gezoem van een koelkast, die dan wel aan de buitenkant van je gevel staat.

Bij de ontwikkeling van een windenergieproject is het wettelijk verplicht om met een akoestisch onderzoek aan te tonen dat de geluidsnormen zullen nageleefd worden. De toetsing aan de geluidsnormen gebeurt bij de worst-case omstandigheden. Zo wordt ervan uitgegaan dat het brongeluid maximaal is, dus bij hoge windsnelheden, en dat de wind altijd gericht is vanuit de windturbines naar de woningen.

Waar nodig, zullen de windturbines tijdens de avond- en nachtperiode trager en dus stiller draaien.

Maken twee windturbines samen dubbel zoveel geluid als één turbine?2022-10-05T21:00:48+00:00

Neen. Geluid kan niet zomaar opgeteld worden. Om de totale geluidsdruk in decibel van meerdere bronnen te berekenen, kunnen de waarden in dB niet eenvoudig bij elkaar opgeteld worden.

Bij het optellen van twee geluiden, kan het totale geluidsniveau nooit meer dan 3dB luider zijn dan het hoogste van de twee geluidsniveaus. Wanneer het geluid van één windturbine gemeten op een bepaalde plaats bijvoorbeeld 40dB zou bedragen, dan kan het plaatsen van een tweede turbine het geluidsniveau op die plaats maximum tot 43dB brengen.

In vergunningsprocedures wordt altijd rekening gehouden met alle turbines in de buurt en hun gezamenlijke impact op de omgeving.

Hoe zit het met infrasoon en laagfrequent geluid?2022-10-05T21:00:43+00:00

Infrageluid of infrasoon geluid is geluid dat bestaat uit infrasone trillingen. Dat zijn geluidsgolven met een frequentie onder 20 Hertz, zo laag dat het menselijk oor dit niet meer als geluid kan waarnemen. Infrageluid is dus eerder een trilling dan een waarneembaar geluid.

Voorbeelden van bronnen van infrasoon geluid zijn oceaangolven, onweer, olifanten, orkanen, sub- en supersoon vliegverkeer en er is ook infrageluid waarvan we de bronnen vooralsnog niet kennen. Ook ventilatoren, airconditioning, compressoren, luidsprekers en huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en droogkasten zijn bekende bronnen van infra- en laagfrequent geluid. Zelfs onze eigen hartslag en ademhaling veroorzaken infrasoon geluid.

De Nederlandse overheid heeft infrasoon geluid bij windturbines grondig onderzocht. Ze stelde vast dat het infrasoon geluid veroorzaakt door verkeer in de woningen sterker aanwezig is dan dat van windturbines. En ook vonden ze geen invloed op de gezondheid (referentie: Kennisbericht Geluid van windturbines – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu NL – 2015). Het feit dat het geluid van verkeer vele malen storender is dan dat van windturbines was trouwens ook de conclusie uit het recente rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Een studie gepubliceerd in Frontiers in Public Health bespreekt verschillende wetenschappelijke conclusies over windturbines en gezondheid. De vaststelling die volgt uit hun onderzoek is dat infra- of laagfrequent geluid van windturbines niet direct leidt tot gezondheidsproblemen. Zij concluderen dat de symptomen die tegenhangers van windprojecten bovenhalen veroorzaakt worden door de irritatie om de aanwezigheid van de windturbines.

Dit psychologische aspect wordt eveneens bevestigd door een studie gepubliceerd in Health Psychology. Deze studie toont aan dat gezonde vrijwilligers, wanneer zij informatie krijgen over het verwachte lichamelijke effect van infrageluid, effectief symptomen melden die overeenstemmen met die informatie. Die symptomen worden gemeld zowel tijdens de blootstelling aan infrageluid als wanneer er geen infrageluid is. De resultaten tonen aan dat het verband tussen blootstelling aan windturbines en gezondheidsklachten verklaard kan worden door psychologische verwachtingen. Net zoals het placebo-effect klachten kan laten verdwijnen, kan het nocebo-effect klachten doen verschijnen. Het verstrengen van geluidsnormen zal deze klachten dus niet oplossen omdat ze niet veroorzaakt worden door de geluidsbron zelf, maar door de manier waarop informatie verspreid wordt en omwonenden verontrust worden.

Bovenstaande studies zijn degelijke wetenschap. Nagelezen door kritische onafhankelijke collega-wetenschappers en gepubliceerd in gereputeerde wetenschappelijke tijdschriften. Hierin onderscheiden ze zich van veel fake news en ongefundeerde stemmingmakerij op internet.

Kunnen er effecten zijn op fauna en flora?2022-10-05T21:00:37+00:00

Elke ingreep door de mens heeft een bepaalde impact op planten en dieren. De mogelijke effecten zijn uitgebreid geëvalueerd in een natuurstudie. Vaak vergeten we dat hernieuwbare energieprojecten ook een positieve impact hebben op het leven op aarde.

Een natuurstudie begeleidt de aanvraag van de omgevingsvergunning voor windturbines. Hierin wordt het effect op vooral vogels en vleermuizen onderzocht. Wanneer de windturbine op een trekroute of in een foerageergebied ligt kan hij als beschermende maatregel op bepaalde momenten van het jaar en van de dag stilgelegd worden.

Hoe kan de veiligheid van windprojecten verzekerd worden?2022-10-05T21:00:32+00:00

Een windturbine bevat een redundant of meervoudig remsysteem en wordt permanent gemonitord, via sensoren en de controlekamer. Daarnaast wordt er ook periodiek en pro-actief onderhoud uitgevoerd. De windturbines zijn tenslotte gecertifieerd volgens internationaal geldende IEC-normen die de sterkte en duurzaamheid in geldende windklimaat en uitzonderlijke stormen garandeert

Go to Top